Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Home

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.)  oraz Uchwały  Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 29 maja  2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania  oraz rozliczania  dotacji celowej  na sprawowanie opieki  nad dziećmi w wieku  do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych  i przez dziennych opiekunów  na terenie Gminy Wyszków, zmienionej Uchwałą  Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 30 kwietnia 2015 r., od dnia  1 stycznia  2019 roku do dnia 31 grudnia  2019 roku Gmina Wyszków udziela dotacji celowej  na dofinansowanie  na każde dziecko  objęte opieką w żłobku kosztów:

  1. wyżywienia dziecka w żłobku – na poziomie 40 zł miesięcznie, 
  2. zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do domowych 
    w żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne – na poziomie 210 zł miesięcznie.